KATEGORIE

Obecná pravidla soutěží

Obecná pravidla soutěží


1. Pořadatel soutěže
1.1 Pořadatelem soutěží (dále jen „soutěž“) je Simply You Pharmaceuticals a.s., IČO: 25385381, DIČ: CZ25385381

Se sídlem: Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14484

(dále jako „pořadatel“).

1.2 Soutěž na Instagramu/Facebooku není pořádána ve spolupráci se společností Instagram/Facebook,.

2. Doba platnosti soutěže
2.1 Doba platnosti soutěže bude vždy uveřejněna v zadání soutěže.

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemní stránce České Apotéky na Instagramu (https://www.instagram.com/ceska.apoteka/) či na Facebooku (https://www.facebook.com/CeskaApoteka/) s odkazem na tato kompletní pravidla.

3. Účastníci soutěže
3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci České Apotéky i ti, kteří zákazníky České Apotéky nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti České Apotéky a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Instagram (https://help.instagram.com/478745558852511) či sítě Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms) a musí mít veřejně dostupný účet na Instagramu/Facebooku.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Výherce je povinen doručit České Apotéce potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

4. Pravidla soutěže
4.1 Pravidla soutěží budou vždy uveřejněna v zadání soutěže.

4.2 Výherce bude vybrán porotou na straně pořadatele soutěže. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního a esteticky zajímavého zpracování soutěžního příspěvku či na základě losování. Výherce obdrží výhru popsanou v soutěžním příspěvku.

4.3 Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou v soutěžních kolech.

4.4 Soutěžní příspěvek musí být nahrán na Instagram/Facebook v době konání soutěže. Doba konání soutěže je popsána v soutěžním příspěvku.

4.5 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový/Facebookový profil a sledovat český instagramový/Facebookový profil značky Česká Apotéka (https://www.instagram.com/ceska.apoteka/, https://www.facebook.com/CeskaApoteka/).

4.6 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher
5.1 Do soutěží budou vloženy výhry dle uvážení pořadatele, popsány budou v soutěžním příspěvku.

5.2 Výherce vybere Česká Apotéka podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude o výhře informován na Instagramu/Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Česká Apotéka potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

5.4 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého opět vybere porota.

5.5 Aby mohl výherce získat cenu, musí České Apotéce doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa).

5.6 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.7 Česká Apotéka je oprávněna zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek, město bydliště a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastník v soutěži vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a poskytuje České Apotéce dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště, data narození a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.CeskaApoteka.cz v části Zásady zpracování osobních údajů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 6. 10. 2020.

 

Arginmax Cannaderm Clavin DaVinci Academia Dr.Weiss ElastiQ Priessnitz