Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
II. Předmět kupní smlouvy
III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy
IV. Cena zboží a platební podmínky
V. Způsob dodání a dodací podmínky
VI.  Práva z vadného plnění
VII. Odstoupení od smlouvy
VIII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
IX. Ochrana osobních údajů
X. Závěrečná ustanovení

 

I.  Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

 

Simply You Pharmaceuticals a.s.,

se sídlem: Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14484,

IČ: 25385381,

DIČ: CZ25385381, 

číslo bankovního účtu: 7454822/0800, 

kontaktní údaje: tel. +420 800 556 622, e-mail  info@ceskaapoteka.cz

(dále jen „prodávající“) 

 

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nepodnikající osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ceskaapoteka.cz.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména právní úpravou OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni uzavření kupní smlouvy, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající zašle kupujícímu znění obchodních podmínek společně s potvrzením o uzavření kupní smlouvy.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.  Předmět kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3 Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Obrázky produktů obsažené v internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní, vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodávající schopen garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje. Z podoby obalu nelze usuzovat na jakékoliv vlastnosti produktů. 

2.4 V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis. Před použitím všech přípravků je kupující povinen pečlivě si přečíst příbalový leták, neboť prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením lékaře či lékárníka, nebo bez takového doporučení.

2.5 Prodávající jako provozovatel tohoto internetového obchodu poskytuje telefonní linku uvedenou v kontaktních informacích e-shopu, obsluhovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu, která je určena zejména jako informační služba pro dotazy kupujících ohledně nabízeného zboží, objednávek zboží včetně řešení reklamací a rovněž slouží ke shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky či závady v jakosti léčivých přípravků dle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

 

III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

3.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách prodávajícího www.ceskaapoteka.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit / Objednat a zaplatit při převzetí“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (př. náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.3 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem odeslání „Potvrzení objednávky“ prodávajícím (stav „Objednávka č. XXX byla úspěšně zpracována“ – bod 5.10.), zaslaného na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4 Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně.

3.5 Kupující odesláním objednávky v internetovém obchodě souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Tyto sdělení nejsou povinná a je možno se z nich, při přijetí prvního, odhlásit.

 

IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Kupující obdrží zboží uvedené nabídce internetového obchodu prodávajícího za cenu platnou v okamžiku objednání. Cena zboží může být navýšena o poštovné, které je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i poštovné.

4.2 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, sjednají prodávající a kupující telefonicky či e-mailem cenu zboží a termín dodání.

4.3 Cenu zboží a případné poštovné dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu některým ze způsobů nabízených internetovým obchodem při objednávce. U jednotlivých způsobů platby musí být vždy uvedena i jejich cena. Cena zvoleného způsobu platby se stává součástí poštovného se všemi z toho plynoucími důsledky. 

4.4 Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, i pokud to není ujednáno v rámci způsobu platby či způsobu dopravy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Tím však není založeno právo prodávajícího měnit ceny v již uzavřených smlouvách.

4.6 Faktura vystavená prodávajícím na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet prodávajícího.

 

V. Způsob dodání a dodací podmínky

5.1 Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle uzavřené smlouvy. Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího.

Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.

5.2 Zboží označené „pouze osobní odběr“” je možné převzít pouze osobně v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

5.3 Je-li předmětem objednávky zboží, které vyžaduje zvláštní režim při manipulaci nebo uchovávání (např. uchovávání v chladu), je možný pouze osobní odběr v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

5.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7 Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (poštovné) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. Při doručení do zahraničí budou dodací podmínky (dopravné, balné) sjednány individuálně dohodou smluvních stran.

5.8 Expedice zboží při jakékoliv variantě odběru bude realizována do 24 hodin od přijetí objednávky (resp. od uhrazení kupní ceny). Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek zasíláme v první nebo druhý následující pracovní den. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém byly přijaty. Dodání objednávky kupujícímu probíhá zpravidla ve lhůtě do 48 hodin od předání zásilky přepravci. Zásilky budou odeslány tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud nebude možno do 3 pracovních dní od objednání zboží objednateli dodat, bude mu tato informace oznámena telefonickou nebo e-mailovou formou a bude domluveno náhradní řešení objednávky.

5.9 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, svědčí-li porušení obalů o neoprávněném vniknutí do zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na linku prodávajícího (v uvedenou pracovní dobu lékárny zajišťující zásilkový výdej) nebo e-mailem na adresu info@ceskaapoteka.cz. Pro správné vyřízení reklamace je vhodné sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 48 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na případné pozdější reklamace z důvodu neúplnosti nebo porušení obalu zásilky nelze brát zřetel.

5.10 Prodávající doručí kupujícímu zboží do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě prodlení vzniku kupujícímu právo od smlouvy odstoupit. 

5. 11 V případě doručení do výdejních boxů (Z-boxy, Alzaboxy, PPL Parcelboxy, apod.) je za dodání považován okamžik uložení zásilky do boxu.

  

VI. Práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

6.2  Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy apod.

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

 • je zboží dodáno včetně příslušenství, obalu a příbalového letáku či jiného návodu k použití.

6.3  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4  Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5 Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Informaci o existenci a délce záruky uvede prodávající v potvrzení objednávky s tím, že toto potvrzení slouží jako záruční list. Kupující má ze zákona právo na bezplatnou nápravu, toto právo není zárukou za jakost jakkoliv dotčeno.  

6.6 Není možné uplatnit právo z vadného plnění na již použitý produkt, např. z důvodu nespokojenosti s účinkem produktu.

6.7 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Uplatnění reklamace je možné jakýmkoliv způsobem, například na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího, případně prostředky komunikace na dálku. Reklamace dopisem na dobírku nejsou přijímán. 

6.8 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího projev vůle směřující k uplatnění reklamace. Kupující je povinen poskytovat prodávajícímu součinnost s vyřizováním reklamace. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a jaké jsou kontaktní údaje kupujícího, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.9 Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta k vyřízení reklamace neběží po dobu, po kterou kupující neposkytuje součinnost potřebnou k vyřízení reklamace (například po dobu, po kterou i přes výzvu prodávajícího nepředloží reklamované zboží). 

6.10 U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši. U reklamace neoprávněné má na totéž nárok prodávající.

6.11 Kupující má v případě vadného plnění a řádné reklamace právo na odstranění vady odstraněním vady nebo výměnou zboží dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, a to obecně nebo ve srovnání s druhým způsobem. Kupující je také oprávněn v případě vadného plnění a řádné reklamace zvolit si přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy pokud

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, 

 2. se vada projeví opakovaně, 

 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo 

 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

V podrobnostech se práva z vadného plnění řídí právní úpravou OZ a dalších předpisů. 

 

VII. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

7.1 Kupující, jakožto spotřebitel, je v souladu s § 1829 a násl. OZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne, kdy kupující nebo jím určená osoba převezme zboží nebo:

 1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo

 2. poslední položku nebo část objednávky zboží sestávající se z několika položek nebo částí.
  Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy na některý z kontaktů prodávajícího jednoznačné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. 

7.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující odešle e-mail na adresu info@ceskaapoteka.cz s formulářem \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" či s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požaduje spotřebitel vrácení peněz na účet, uvede číslo bankovního spojení a dále uvede datum, jméno, příjmení a adresu kupujícího.

7.3 V případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zaslat (nikoliv však na dobírku) nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení veškeré zboží, které od prodávajícího obdržel. Lhůta je zachována, pokud je zboží v rámci této lhůty odesláno prodávajícímu. Kupující hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.  Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.4 Kupující bere na vědomí, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech vymezených ustanovením § 1837 OZ. Spotřebitel tak nemá právo odstoupit například od smlouvy: 

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. 

7.5 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu snížené hodnoty zboží. Nárok na úhradu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6 V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup. 

7.7 Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnutý dárek, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení. Obdobně se postupuje v případě slev a jiných zvýhodnění souvisejících s vyšším nebo specifickým složením kupovaného zboží (např. doprava zdarma nad určitou částku). 

7.8 Kupující je oprávněn pro odstoupení od smlouvy a pro reklamaci využít dostupných formulářů. Formulář zašle prodávající kupujícímu také spolu s potvrzením objednávky. 

 

VIII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

8.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

8.2 Oprávnění dle bodu 8.1 se nevztahuje na již uzavřené smlouvy. V případě, kdy se zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, již nedodává do ČR nebo nevyrábí, dochází však k zániku závazku pro nemožnost plnění. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup.

 

IX. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonu č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, jsou definovány zde.

 

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ceskaapoteka. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti prodávajícím se může kupující obrátit i na některý ze subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tím je například Česká obchodní inspekce; více informací na www.coi.cz.

10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Na požádání poskytne prodávající kupujícímu její znění. 

10.5 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 2. 2024.

 

 

 

Máte dotaz?

Zavolejte nám nebo zanechte zprávu

+420 800 55 66 22

Po - Pá 7:30 - 15:30

Váš dotaz
Váš E-mail
Úspěšně odesláno